۴۳-امامزاده هفت امام (مرد)- بلكوت – ايران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com   آستان هفت امام در قسمت شرقی روستای بلکوت وروبروی روستای هسی کوه واقع گردیده است. از جهت اینکه به آن هفت امام می نامند بدین شرح است که آرامگاه هفت نفر در این مکان قرار دارد. از این هفت نفر فقط یکی از آنها امام زاده […]