۴۶ – امامزاده ابراهیم (مرد)- قهج – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com   بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم در ۲۲ کیلومتری شاهرود و ۱۴ کیلومتری بسطام در ضلع شرقی دو قریه « قهج »علیا و سفلی واقع شده که از نوادگان حضرت امام موسی کاظم (ع) است. بقعه متبرکه و قسمتی از روستای هم جوار در بین سال های ۱۲۹۴ […]