جسد سالم رئیسعلی دلواری

تیر ۵, ۱۳۹۴

۳۰- رئیسعلی دلواری ( مرد) – روستای کله بند – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «رئیسعلی دلواری متوفای ۱۲۹۴ شمسی در زمان آغاز مشروطیت، ۲۴ ساله بود و کدخدای دلوار، پسر محمد که […]