جسد سالم شهید محمد رضائی

تیر ۶, ۱۳۹۴

۳۶- محمد رضائی (مرد) – تکریت – عراق

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com شهید مظلوم محمد رضائی از جمله کسانی است که به اذن خدا مشمول معجزه طراوت شده است و […]