۴۸ – پیغمبر دزدان (مرد) – زید آباد – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com   یکی از موارد وقوع معجزه طراوت در خصوص یکی از روحانیان طنز پرداز عهد قاجاریه گزارش شده است که هم این معجزه و هم شخصیت او اول بار توسط دکتر« محمد ابراهیم باستانی پاریزی» به خوبی معرفی شده است. او در کتاب خود راجع به او […]