زید آباد سیرجان

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴

۴۸ – پیغمبر دزدان (مرد) – زید آباد – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com   یکی از موارد وقوع معجزه طراوت در خصوص یکی از روحانیان طنز پرداز عهد قاجاریه گزارش شده […]