سید محسن خرازی

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۴

۱۶- سید مهدی خوانساری (مرد) – خوانسار – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com سید محسن خرازی در کتاب خود نوشته است : «آیت الله آقای مصلحی از پدرشان آیت الله العظمی […]