قهج

بهمن ۱, ۱۳۹۴

۴۶ – امامزاده ابراهیم (مرد)- قهج – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com   بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم در ۲۲ کیلومتری شاهرود و ۱۴ کیلومتری بسطام در ضلع شرقی دو قریه […]