نجف

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۴

۱۷- ملا احمد نراقی (مرد) – نجف – عراق

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com ملا احمد نراقی از عالمان و مراجع فقهی قرن سیزدهم هجری و دوران قاجاریه است. وی در شهر […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۴

۱۸- شیخ طوسی(مرد) – نجف – عراق

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com ابوجعفر محمد بن حسن طوسی از بزرگان و سرآمدان علمای تشیع است که در سال ۳۸۵ ق. در  […]