پوسیده شدن کفن

اسفند ۸, ۱۳۹۳

۷-ناشناخته(مرد)،مسجد”کَنز”،قَرافَه،مصر

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در میان جنازه های سالم و با طراوت افراد نیکو کار این مورد که به زودی بیان می […]